Landsmøde 2022


Afgående Landsformand Karsten Fledelius modtager gave efter 17 år på posten.

Landsmøde afholdt hos:
Den Danske Helsinki–Komité for Menneskerettigheder Bredgade 36B, 1260 København K

Søndag den 29. maj 2022 - kl. 14.00-16.00

Dagsorden for landsmøde den 29. maj 2022

Landsledelsen foreslår, at eventuelle vedtagne vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter eventuel vedtagelse.a

 • 1. Valg af mindst 1 dirigent, 1 referent, registrering af delegerede og valg af stemmeudvalg.
 • 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning om Landsforeningens virksomhed (bilag 1).

  Læs Landsformandens skriftlige beretning

 • 3. Nyt fra Lokalafdelingerne
 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for perioden siden sidste landsmøde
 • 5. Drøftelse til stillingtagen til Strategioplæg 2022 (bilag 2)
 • 6. Godkendelse af arbejdsprogram for det fremtidige arbejde (bilag 3).
 • 7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer (bilag 4). Landsforeningen foreslår, at eventuelle vedtægtændringer træder i kraft straks ved vedtagelsen.
 • 8. Indkomne forslag (bilag 5)
 • 9. Fastlæggelse af kontingenter for perioden til næste ordinære landsmøde (bilag 6).
 • 10. Valg af Landsformand
 • 11. Valg af Landsnæstformand (i tilfælde af vedtægtsændring, jfr. pkt. 7)
 • 12. Valg af Landskasserer. På valg er Jørgen Luxhøj (modtager genvalg)
 • 13. Godkendelse, evt. valg af medlemmer/suppleanter til landsledelsen (bilag 7)
 • 14. Valg af 1 revisor - På valg er Jytte Lindgaard (modtager genvalg) Landsledelsens forslag til revisorsuppleant: Ulrik Eskildsen
 • 15. Eventuelt

Referat af Landsmøde 2022