*** Se billeder fra Landsmødet ***
(har du selv taget billeder, som du gerne vil vise andre, så send dem til webmaster på dkrus.aalborg@gmail.com)

Landsmøde 2020

Lørdag den 10. oktober - Kompas Hotel, Østerbro 27, 9000 Aalborg

 

Landsmødet er Landsforeningens højeste myndighed. Jvf. Foreningens vedtægter . Landsmøde afholdes hvert andet år med Landsledelsen, delegerede fra lokalforeningerne og andre tilmeldte medlemmer.

 

Program for dagen:

 • kl. 12:00: Offentligt, gratis foredrag ”At rejse i Rusland – et foredrag om, hvordan fordomme ikke holder, hvis man rejser til Rusland”

  I foredraget vil Karsten Fledelius, Carl Erik Foverskov og Kim Frederichsen se nærmere på, hvilke fordomme der traditionelt har eksisteret i den danske offentlighed om Rusland og russerne, og hvordan det går med disse fordomme, hvis man med fordomsfrit sind rejser til Rusland og møder russerne. Alle tre foredragsholdere har foretaget utallige rejser til alle mulige og umulige egne af Rusland, og foredraget vil i høj grad være bygget op om deres rejseoplevelser og kulturmøder med russerne, der kan vise sig at ligge fjernt fra det, man kan have hørt hjemmefra.

  Foredraget er efteromtalt på Dansk-Russisk Forening Nordjyllands hjemmeside

 • kl.13.45: Sandwich-frokost
 • kl.14:30: Landsmøde ifølge vedtægterne.
 • kl.16:30: Byrundtur i Aalborg
 • kl.18:00: Landsmødemiddag

 

Delegerede:

 • Medlemmer af Landsledelsen er automatisk delegerede.
 • Lokalforeningerne indstiller delegerede efter reglerne herom.
 • Delegerede får dagens forplejning betalt og rejseudgifter dækket svarende til laveste takst med en DSB-billet.

 

Medlemmer, der ikke er delegerede, og andre (uden dækning af forplejning og rejseudgifter):

 • Foredraget er gratis og offentligt, men kræver tilmelding
 • Tilhørere til foredraget og øvrige medlemmer kan tilkøbe sandwich-frokost for kr 110-
 • Landsmødet er åbent for øvrige medlemmer af Dansk-Russisk Forening, men kræver tilmelding og tilkøb af "sandwich-frokost" til kr. 110- og "den lille mødepakke" for kr. 85- (inkluderer frisk frugt, isvand, the/kaffe med kage til rådighed under selve landsmødet)
 • Landsmødemiddagen kan tilkøbes for 292 kr. pr. person for hovedret, dessert og en øl/vand.

 

Tilmelding og tilkøb:

Tilmelding skal foretages senest den 20.september

Bindende tilmelding sker til Kai Hjorth email: hjorth@outlook.dk eller sms: 42456020 efter først til mølle princippet, da pladserne er begrænset.
Afvent venligst bekræftelse. Herefter kan eventuelle tilkøb indbetales inden den 1. oktober på MobilePay nr. 42456020 eller ved overførsel til reg.nr 9570 konto nr.: 12728573.
Husk at anføre navn/navne og email i mail og indbetalingsformular.

 

Dagsorden for Landsmødet iflg. vedtægterne

 1. Valg af mindst 1 dirigent, 1 referent, registrering af delegerede og valg af stemmeudvalg.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning om Landsforeningens virksomhed.
 3. Nyt fra lokalafdelingerne
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for perioden siden sidste landsmøde.
 5. Godkendelse af arbejdsprogram for det fremtidige arbejde.
 6. Indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer.
 7. Fastlæggelse af kontingenter for perioden til næste ordinære landsmøde.
 8. Valg af Landsformand.
 9. Valg af Landskasserer.
 10. Godkendelse af indstillinger af medlemmer & suppleanter til landsledelsen.
 11. Evt. valg af medlemmer / suppleanter til landsledelsen.
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt.

Fremsættelsen af forslag

Forslag til Landsmødet skal være Landsledelsen i hænde senest 2 uger for Landsmødet for at kunne optages på dagsordenen. Forslag sendes pr. mail til: mail@dkrus.dk

OBS. Vi overholder de gældende covid-19 regler. Vi har håndsprit ved indgangen. Ønsker du selv at bære mundbind, er du meget velkommen. Vi sørger for god plads og rigelig udluftning.

Notater fra Landsmødet

De delegerede på Landsmødet modtager en Landsmødemappe, som ikke offentliggøres. Det samme gælder det officielle referat fra Landsmødet. Landsledelsen har tidligere besluttet, at der kun offentliggøres "journalistisk omtale" af Landsmødet. Således følgende:

Gennemførte valg:

 • Karsten Fledelius blev genvalgt som landsformand. KF meddelte, at det var sidste gang, han stillede op.
 • Jørgen Luxhøj genvalgt som Landskasserer.
 • Jytte Lindgaard blev genvalgt som revisor med Ulrik Eskildsen som revisorsuppleant.

Besluttede vedtægtsændringer:

 • §5.12 ændres til: " Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant"
 • §6.5 ændres til: "Landsledelsen, som har det overordnede ansvar for Landsforeningens hjemmeside og kommunikation på sociale medier, kan vælge personer udenfor Landsledelsen til at forestå det praktiske arbejde med dette. Landsledelsen kan udsende anden kommunikation -såsom pjecer, tryksager, annonceringer, opslag, synspunkter og artikler i trykt eller elektronisk form - og nedsætte udvalg til at varetage dette, inden for rammerne af budgettet".

Andre beslutninger, godkendelser og vedtagelser:

 • Formandens beretning, Regnskab og Arbejdsprogram for det fremtidige arbejde
 • Lokalforeningernes indstillinger af medlemmer og suppleanter til Landsledelsen
 • Uændret kontingent til Landsforeningen frem til næste Landsmøde
 • Landsledelsen skal gennemgå papiret ”Strategisk fundament for Dansk-Russisk Forening” med henblik på tydeliggørelse og aktualisering samt initiere en diskussion af Dansk-Russisk Forenings overordnede strategi og målsætning.
Stor tak til Kai og Aalborg for et koncentreret, hyggeligt og godt organiseret Landsmøde, som blev gennemført på trods af tidligere udsættelse og med overholdelse af alle covid-19 anvisninger.