Se billeder fra Landsmødet
(har du selv taget billeder, som du gerne vil vise andre, så send dem til webmaster på dkrus.aalborg@gmail.com)

Hannes sang om Landsmødet

Landsmøde 2020

Lørdag den 10. oktober - Kompas Hotel, Østerbro 27, 9000 Aalborg

 

Landsmødet er Landsforeningens højeste myndighed. Jvf. Foreningens vedtægter . Landsmøde afholdes hvert andet år med Landsledelsen, delegerede fra lokalforeningerne og andre tilmeldte medlemmer.

 

Program for dagen:

 • kl. 12:00: Offentligt, gratis foredrag ”At rejse i Rusland – et foredrag om, hvordan fordomme ikke holder, hvis man rejser til Rusland”

  I foredraget vil Karsten Fledelius, Carl Erik Foverskov og Kim Frederichsen se nærmere på, hvilke fordomme der traditionelt har eksisteret i den danske offentlighed om Rusland og russerne, og hvordan det går med disse fordomme, hvis man med fordomsfrit sind rejser til Rusland og møder russerne. Alle tre foredragsholdere har foretaget utallige rejser til alle mulige og umulige egne af Rusland, og foredraget vil i høj grad være bygget op om deres rejseoplevelser og kulturmøder med russerne, der kan vise sig at ligge fjernt fra det, man kan have hørt hjemmefra.

  Foredraget er efteromtalt på Dansk-Russisk Forening Nordjyllands hjemmeside

 • kl.13.45: Sandwich-frokost
 • kl.14:30: Landsmøde ifølge vedtægterne.
 • kl.16:30: Byrundtur i Aalborg
 • kl.18:00: Landsmødemiddag

 

Referat af Landsmøde den 10. oktober 2020: klik her

Dagsorden for Landsmøde den 10. oktober 2020:

  Landsledelsen foreslår, at eventuelle vedtagne vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter eventuel vedtagelse.
 • 1: Valg af mindst 1 dirigent, 1 referent, registrering af delegerede og valg af stemmeudvalg.
  Landsledelsen foreslår Kim Frederichsen som dirigent og Marie Louise Kold som referent.
 • 2: Fremlæggelse og godkendelse af beretning om Landsforeningens virksomhed - (bilag 1)
 • 3: Nyt fra Lokalafdelingerne
 • 4: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for perioden siden sidste landsmøde - (bilag 2)
 • 5: Godkendelse af arbejdsprogram for det fremtidige arbejde -(bilag 3)
 • 6: Indkomne forslag til vedtægtsændringer - (bilag 4)
  Landsforeningen foreslår, at eventuelle vedtægtændringer træder i kraft straks ved vedtagelsen
 • 7: Indkomne forslag -(bilag 5)
 • 8: Fastlæggelse af kontingenter for perioden til næste ordinære landsmøde - (bilag 6)
 • 9: Valg af Landsformand.
  På valg er Karsten Fledelius (modtager genvalg)
 • 10: Valg af Landskasserer.
  På valg er Jørgen Luxhøj (modtager genvalg)
 • 11: Godkendelse af indstillinger af medlemmer og suppleanter til landsledelsen - (bilag 7)
 • 12: Evt. valg af medlemmer / suppleanter til landsledelsen.
 • 13: Valg af 1 revisorer
  På valg er Jytte Lindgaard (modtager genvalg) - Landsledelsens forslag til revisorsuppleant: Ulrik Eskildsen
 • 14: Eventuelt.
  Forslag til Landsmødet skal være Landsledelsen i hænde senest 2 uger for Landsmødet for at kunne optages på dagsordenen. Forslag sendes pr. mail til: mail@dkrus.dk

Oversigt over beslutninger på Landsmødet

Gennemførte valg:

 • Karsten Fledelius blev genvalgt som landsformand.
 • Jørgen Luxhøj genvalgt som Landskasserer.
 • Jytte Lindgaard blev genvalgt som revisor med Ulrik Eskildsen som revisorsuppleant.

Besluttede vedtægtsændringer:

 • §5.12 ændres til: " Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant"
 • §6.5 ændres til: "Landsledelsen, som har det overordnede ansvar for Landsforeningens hjemmeside og kommunikation på sociale medier, kan vælge personer udenfor Landsledelsen til at forestå det praktiske arbejde med dette. Landsledelsen kan udsende anden kommunikation -såsom pjecer, tryksager, annonceringer, opslag, synspunkter og artikler i trykt eller elektronisk form - og nedsætte udvalg til at varetage dette, inden for rammerne af budgettet".

Andre beslutninger, godkendelser og vedtagelser:

 • Formandens beretning, Regnskab og Arbejdsprogram for det fremtidige arbejde
 • Lokalforeningernes indstillinger af medlemmer og suppleanter til Landsledelsen
 • Uændret kontingent til Landsforeningen frem til næste Landsmøde
 • Landsledelsen skal gennemgå papiret ”Strategisk fundament for Dansk-Russisk Forening” med henblik på tydeliggørelse og aktualisering samt initiere en diskussion af Dansk-Russisk Forenings overordnede strategi og målsætning.
Stor tak til Kai og Aalborg for et koncentreret, hyggeligt og godt organiseret Landsmøde, som blev gennemført på trods af tidligere udsættelse og med overholdelse af alle covid-19 anvisninger.