Dansk-Russisk Forenings vedtægter

 

Navn & Hjemsted
1.1 Landsforeningens navn er "Dansk-Russisk Forening".
 
1.2 Landsforeningens hjemsted er formandens adresse

Formål
2.1 Landsforeningens formål er ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland og udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger, samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder.
 
2.2 Landsforeningen arbejder på demokratiets og menneskerettighedernes grundlag og er uafhængig af partipolitik.
2.3 Landsforeningen opfylder sit formål ved, bl.a. i samarbejde med andre,
- at oplyse om det kulturelle, økonomiske sociale og samfundsmæssige liv i Rusland og om Ruslands udenrigspolitik og på tilsvarende måde i Rusland søge at oplyse om forholdene i Danmark.
- at medvirke til at oprette og udvide forbindelserne mellem de samfundsmæssige, erhvervsmæssige, kulturelle og videnskabelige organisationer i Danmark og Rusland.
- at tage initiativ til folkeoplysende virksomhed, afholde møder, sammenkomster, forelæsninger, foredrag, organisere udstillinger og anden kulturel virksomhed.
- at tage initiativ til og medvirke til andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Landsforeningens formål, herunder via Internettet at synliggøre foreningen nationalt og internationalt.
 

Medlemmer
3.1 Landsforeningens medlemmer udgøres af individuelle og kollektive medlemmer, der enten tilslutter sig en lokalforening, en medlemskreds, jf. 4.1,
eller for større kollektives vedkommende er medlemmer direkte af Landsforeningen, jfr. 3.4.
3.2 Optagelse af medlemmer foretages af lokalforeningernes bestyrelser. Enhver, som kan tilslutte sig Landsforeningens formål kan blive medlem, jfr. dog 3.5.
3.3 Som kollektive
medlemmer kan optages organisationer, institutioner, firmaer og foreninger.
 
3.4 Større organisationer, institutioner, firmaer og foreninger optages som kollektive medlemmer direkte under landsforeningen efter Landsledelsens bestemmelse.
3.5 Lokalforeningernes bestyrelser kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningens formål eller skader dens interesser.
 
3.6 På samme måde kan Landsforeningen forholde sig over for
organisationer og lign., der søger optagelse som medlemmer direkte under Landsforeningen.
3.7 Beslutninger om at afvise optagelse af et medlem eller om eksklusion, jf. 3.5 og 3.6, kan indankes for Landsledelsen og / eller Landsmødet. Anke har ikke opsættende virkning.

Lokalforeninger og medlemskredse
4.1 Lokalforeninger dannes for hver region. Der kan dannes flere lokalforeninger i samme region, ligesom der i en region kan dannes lokale medlemskredse med Landsledelsens godkendelse.
 
4.2 Lokale medlemskredse kan danne arbejds- og initiativgrupper. Landsledelsen skal løbende være orienteret om, at arbejdet i disse grupper foregår efter almindelige demokratiske principper.
4.3 Lokale medlemskredse kan på et medlemsmøde eller anden demokratisk måde vælge delegerede til Landsmødet, jf.
7.4. 

Landsmødet
5.1 Landsmødet er Landsforeningens højeste myndighed og afholdes hvert andet år med minimum følgende dagsorden:
 
1. Valg af mindst 1 dirigent, 1 referent, registrering af delegerede og valg af stemmeudvalg.
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning om Landsforeningens virksomhed.

3. Nyt fra lokalafdelingerne
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for perioden siden sidste landsmøde.
5. Godkendelse af arbejdsprogram for det fremtidige arbejde.
6. Indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer.
7. Fastlæggelse af kontingenter for perioden til næste ordinære landsmøde.
8. Valg af Landsformand.
9. Valg af Landskasserer.
10. Godkendelse af indstillinger af medlemmer & suppleanter til landsledelsen.
11. Evt. valg af medlemmer / suppleanter til landsledelsen.
12. Valg af 2 revisorer
1 revisorsuppleant.
13. Eventuelt.
 
5.2 Alle beslutninger på Landsmødet træffes ved simpelt flertal. Ved vedtægtsændringer dog med 2/3's flertal blandt de fremmødte.
5.3 Til æresmedlemmer af foreningen kan Landsmødet udnævne personer, der på fortjenstfuld måde har arbejdet til gavn for foreningen.
5.4.1 Landsledelsen udsender senest en måned før Landsmødet meddelelse om tidspunkt, sted og dagsorden for Landsmødet, samt vilkår for deltagelse i Landsmødet, herunder retningslinjer for dækning af rejse, ophold og fortæring for delegerede, gæster og andre deltagere i Landsmødet.
5.4.2 Forslag til Landsmødet skal være Landsledelsen i hænde senest 2 uger for Landsmødet for at kunne optages på dagsordenen.
5.5 Landsmødet er åbent for ethvert medlem af Dansk-Russisk Forening, men kun delegerede har stemmeret.
5.6 Delegerede til landsmøder er Landsledelsens medlemmer, samt medlemmer valgt regionsvis efter følgende skala: 2 delegerede for op til 25 medlemmer i regionen, derefter 1 delegeret for hver påbegyndte 25 medlemmer i regionen opgjort pr. 31.12 året før Landsmødet. Kollektive medlemmer kan efter 3.4 udpege 1 delegeret.
5.7 Ekstraordinært Landsmøde indkaldes efter Landsledelsens beslutning eller på skriftlig anmodning fra mindst 25 % af alle Dansk-Russisk Forenings medlemmer, og med angivelse af dagsorden.
5.8 Landsledelsen fastlægger proceduren for afvikling af det ekstraordinære Landsmøde, under hensyntagen til den angivne dagsorden og med samme varsel som til et ordinært Landsmøde.

Landsledelsen
6.1.1 Landsmødet vælger landsformand og landskasserer.
6.1.2 Hver region indstiller til landsmødet et medlem til landsledelsen og en suppleant. Såfremt en region ikke selv har indstillet et medlem til landsledelsen, kan landsmødet vælge et medlem til landsledelsen og en suppleant for dette.
6.1.3 Landsledelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.
6.2 Landsledelsen træder sammen i umiddelbar forlængelse af Landsmødet og i øvrigt mindst 3 gange om året.
6.3 Landsledelsen, som er ansvarlig over for Landsmødet, fastsætter selv sin forretningsorden.
6.4.1 Mellem landsmøderne forestår Landsledelsen Landforeningens aktiviteter og varetager dens repræsentation, tager stilling til Landsforeningens økonomi og arbejdsprogram og træffer afgørelse om indkaldelse af Landsmøder.
6.5 Landsledelsen, som har det overordnede ansvar for Landsforeningens hjemmeside og øvrig kommunikation, kan nedsætte udvalg og udsende pjecer og tryksager inden for rammerne af budgettet.
6.6. Har Landsformanden forfald, varetages formandens pligter om muligt af næstformanden. Ved forfald i øvrigt indkaldes suppleant/suppleanter.
6.7 Ved varigt forfald blandt Landsledelsens medlemmer omkonstituerer denne sig i fornødent omfang frem til førstkommende Landsmøde, og indkalder suppleant(-er) som fast medlem af Landsledelsen for resten af valgperioden.

Lokalforeningerne
7.1 Lokalforeningerne virker på grundlag af lokalvedtægter, som ikke må være i modstrid med nærværende landsvedtægter.
7.2 Lokalvedtægterne vedtages på en generalforsamling og skal indsendes til Landsledelsen, der påser, at vedtægterne er i overensstemmelse med 7.1. 7.3 Lokalforeninger og medlemskredse holder generalforsamling/medlemsmøde en gang årligt.
7.4 I landsmøde år indkalder lokalforeninger og medlemskredse, eller hvis der er flere lokalforeninger / medlemskredse, da i fællesskab, til møde til indstilling af medlem til landsledelsen og til valg af delegerede til landsmøde og evt. suppleanter.

Økonomi
8.1 Foreningens / medlemskredsens økonomiske grundlag består af: Medlemskontingenter, overskud fra arrangementer, tilskud, bidrag og gaver.
8.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
8.3 Landsmødet fastsætter det årlige kontingent for de direkte kollektive medlemmer af samt lokalforeningernes årlige kontingent til Landskassen.
8.4 Lokalforeningerne fastsætter selv kontingenter for deres medlemmer.
8.5 Lokalforeninger og lokale medlemskredse kan ansøge Landsforeningen om tilskud til konkrete aktiviteter.

Ophævelse
9.1 Landsforeningen kan kun ophæves af to på hinanden følgende Landsmøder, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
9.2 Ved ophævelse beslutter Landsmødet til hvilket beslægtet formål Landsforeningens aktiver skal overdrages, dog således at et likviditetsprovenu kun kan tilfalde en anden almennyttig eller velgørende forening, som har hjemsted i Danmark.

Disse vedtægter er senest ændret på Landsmødet i Aarhus den 14. april 2018