Forretningsorden for Landsledelsen for Dansk-Russisk Forening

§ 1.1 Landsledelsen (LL) er ansvarlig over for Landsmødet og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 1.2 Mellem landsmøderne forestår LL Landsforeningens aktiviteter og varetager dens repræsentation, tager stilling til Landsforeningens økonomi og arbejdsprogram og træffer afgørelse om indkaldelse af Landsmøder.

§ 2.1 LL træder sammen i umiddelbar forlængelse af Landsmødet og i øvrigt mindst 3 gange om året.

§ 2.2 LL indkaldes i henhold til en af LL fastlagt mødekalender med mindst 2 ugers varsel med udsendelse af landsformandens forslag til dagsorden. LLs medlemmer kan indtil 1 uge før mødets afholdelse indsende yderli-gere emner til optagelse på dagsordenen for det aktuelle LL-møde.

§ 2.3 Såfremt et flertal i LL ønsker det, skal landsformanden indkalde LL til ekstraordinært møde med mindst én uges varsel.

§ 2.4 LLs møder ledes af en ordstyrer valgt blandt mødedeltagerne. Det påhviler landssekretæren at udsende mødereferat senest to uger efter mødets afholdelse.

§ 3 Ud over landsformand og landskasserer konstituerer LL sig med mindst én landsnæstformand, en landsse-kretær og en landswebmaster, og fordeler I øvrigt opgaverne imellem sig.

§ 4.1 LL ved landsformanden er ansvarlig for Landsforeningens daglige drift og administration, og for at de af Landsmødet og LL vedtagne arbejdsplaner og beslutninger udføres. Første landsnæstformand er stedfortræder for landsformanden.

§ 4.2 Landskassereren administrerer Landsforeningens økonomi og er ansvarlig for, at det sker i overensstem-melse med de beslutninger, der træffes af Landsmødet og LL.

§ 4.3 Landssekretæren er ansvarlig for at føre Landsforeningens forhandlingsprotokol og i samarbejde med landsformanden at føre og arkivere Landsforeningens korrespondance.

§ 4.4 Landswebmasteren er over for LL ansvarlig for vedligeholdelse og opdatering af Landsforeningens hjemmeside.

§ 5 LL ved landsformanden repræsenterer Dansk - Russisk Forening overfor offentlige myndigheder m.m. og kan tegne Landsforeningen udadtil.

§ 6 Landsformanden og landskassereren har hver for sig prokura til Landsforeningens konti, men beløb over 5.000 kr. kan ikke disponeres, før begge har accepteret udbetalingen, f.eks. pr. e-mail eller ved at beslutningen herom fremgår af et mødereferat.

§7.1 Har landsformanden forfald, varetages landsformandens pligter af næstformanden/en næstformand. Ved forfald i øvrigt indkaldes det fraværende medlems personlige suppleant.

§ 7.2 Såfremt landsformanden eller landskassereren trækker sig eller af anden grund får varigt forfald i valgpe-rioden, tager LL stilling til, om der skal indkaldes til et ekstraordinært landsmøde.

§ 7.3 Indkaldes der ikke til ekstraordinært landsmøde, omkonstituerer LL sig. Såfremt et andet medlem af LL trækker sig, eller af anden grund får varigt forfald, indtræder den pågældendes personlige suppleant for resten af valgperioden.

§ 8 Et medlem af LL, som ikke opretholder sit medlemskab af landsforeningen eller af en lokalforening og som efter skriftlig opfordring ikke inden 3 uger har fornyet sit medlemskab, anses for at være udtrådt af LL.

§ 9 Denne forretningsorden er vedtaget på LL mødet i København den 19. februar 2011 og kan ændres af LL, hvis forslag til ændring har været optaget på dagsordenen, jfr. § 2.2.


Rev: Karsten Fledelius & Sven Møller Jensen, 21. februar 2011